Leenhouts Bedden

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Leenhouts Bedden aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.leenhouts-bedden.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leenhouts Bedden (ook niet via een eigen netwerk).

Leenhouts Bedden kan er niet voor instaan dat de informatie op www.leenhouts-bedden.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Aangeboden specifieke dessins, modellen, aantallen stuks , partijen, eenmalige items zijn mits zolang de voorraad strekt en onverkocht. Is het product uitverkocht maar op dat moment nog niet van de site gewist kunnen daar geen rechten aan ontleend worden.

Leenhouts Bedden sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.leenhouts-bedden.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.leenhouts-bedden.nl te kunnen raadplegen.